Thông báo

Mẫu đơn xin nhập học trường mầm non Vĩnh Thạnh năm học 2021 - 2022

  • 10/08/2021

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

 NĂM HỌC: 20…...-20…..

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường mầm non Vĩnh Thạnh

 

Tôi tên: ………………………………..................................................................

Là phụ huynh cháu:…………………………………………..…………..…….……

Ngày sinh:……../……./ 20……..

Nơi sinh:……………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………………..….. Giới tính ………………………………...

Gia đình thuộc diện chính sách:…………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: Tổ, thôn …………………..... Xã (thị trấn)……………......

                               Huyện( TP):…………………… Tỉnh:……………………...

Nơi ở hiện tại:         Tổ, thôn ………………...... Xã (thị trấn)………………......

                               Huyện:…………………… Tỉnh:…………………….......

Họ tên cha:…...…………………..… Năm sinh…………Nghề nghiệp:………….

Họ tên mẹ:….…..………………..… Năm sinh………… Nghề nghiệp:………….

Người đỡ đầu (nếu có):………..……. Năm sinh………….Nghề nghiệp:………….

          Tôi viết đơn này kính trình Ban giám hiệuTrường Mầm non Vĩnh Thạnh cho con tôi được vào nhóm, lớp…………… năm học 20…..-20…...của quý trường. Được nhận vào học tại trường, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

          Tôi xin chân thành cảm ơn !

                                                     ………..…………., ngày…….tháng….  năm 20…

* Hồ sơ đính kèm:                                                                    Người làm đơn

- Bản sao giấy khai sinh;                                                          (Ghi rõ họ, tên và ký)

- Bản photocopy hộ khẩu công chứng;

- Phiếu tiêm chủng photocopy;

- Bảo hiểm y tế photocopy ;

- Đơn xin nhập học;

- Sơ yếu lý lịch.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

I- PHẦN HỌC SINH

 

Họ và tên học sinh:…………………………….………………. (Nam/Nữ):…..….

Ngày sinh: …………………………………………………………………………...

Nơi sinh: ………………………………………….……………..…………….…….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………….…………………………...

Dân tộc: ……………………………………         Tôn giáo: …………..………..……….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………..

II- PHẦN GIA ĐÌNH

Họ và tên Bố:.. ……………………………………………  Năm sinh: …………...

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………..

Nơi ở: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại……………………………………………………………………………

Họ và tên Mẹ: ……………..………………………………  Năm sinh: ……………

Nghề nghiệp: ………………….…………………………………………………….

Nơi ở: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại……………………………………………………………………………

III- CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

                                                                                                       …………………, ngày ….. tháng …… năm …......

                                                                                                                                        Người khai

                                                                                                                               (ký và ghi rõ họ tên)