Công khai chất lượng theo thông tư 36

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý

và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020 - 2021

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

 

 

 

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

41

 

 

16

12

01

12

01

08

10

 

 

 

 

I

Giáo viên

24

 

 

12

12

 

 

 

01

07

08

06

07

06

 

 

II

 

Cán bộ quản lý

 

03

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

01

 

02

 

 

 

 

 

1

 

Hiệu trưởng

 

01

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Phó hiệu trưởng

 

02

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

III

 

Nhân viên

 

14

 

 

 

01

 

 

 

01

 

12

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

01

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Thủ quỹ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

01

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Nhân viên khác

 

12

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

MN Vĩnh Thạnh

Giới thiệu trường

Chưa có nội dung nào