Thông tin tuyển sinh

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh mầm non năm học 2020 - 2021

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Nha Trang.

Thực hiện kế hoạch số 630/KH-GDĐT ngày 29/6/2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo Nha Trang về việc tuyển sinh mầm non năm học 2020 - 2021;

          Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-GDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2020 về việc giao kế hoạch phát triển giáo dục các trường năm học 2020-2021 của Phòng GDĐT Nha Trang;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường Mầm non Vĩnh Thạnh.

          Trường Mầm non Vĩnh Thạnh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tuyển sinh theo tuyến đảm bảo công khai, minh bạch (công khai thời điểm tuyển sinh, công khai chỉ tiêu, công khai tuyến...) để nhân dân được biết.

- Tuyên truyền công tác tuyển sinh, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, phổ biến những qui định của ngành cho các bậc cha mẹ học sinh, đặc biệt là việc phối hợp giữa trường mầm non với các ban ngành của địa phương trong việc điều tra, cập nhật huy động trẻ mầm non ra lớp.

- Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất của trường và chỉ tiêu tuyển sinh phòng Giáo dục và Đào tạo đã giao, Nhà trường phối hợp với UBND xã Vĩnh Thạnh thực hiện tốt công tác huy động số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, cập nhật số liệu chính xác, đảm bảo đủ chỗ học cho trẻ theo chỉ tiêu.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

  1. Đối tượng tuyển sinh

Tất cả trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ (sinh từ tháng 3/2019 đến tháng 01/2018) có hộ khẩu thường trú (tạm trú) trên địa bàn thành phố Nha Trang.

2. Nguyên tắc xét tuyển

- Tiếp nhận tất cả trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi nhằm thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Ưu tiên tiếp nhận con đẻ, con nuôi của công chức, viên chức thuộc biên chế nhà trường.

- Xét tuyển theo nguyên tắc đúng tuyến; tuyến tuyển sinh phân theo địa bàn xã Vĩnh Thạnh; xét theo thứ tự diện tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

- Năm học 2020 - 2021 phân tuyến tuyển sinh đối với 02 độ tuổi nhà trẻ: nhóm: 18-24 tháng (trẻ sinh tháng 3/2019 đến 9/2018); nhóm: 25-36 tháng(trẻ sinh tháng 8/2018 đến 01/2018); học sinh các độ tuổi 3- 4 tuổi và 4-5 tuổi Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tiếp nhận bổ sung đủ số lượng học sinh theo quy định (ưu tiên cho trẻ em trong địa bàn được xem xét trước). Riêng trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, rà soát lại số học sinh, diện tích phòng học để lập tờ trình xin phép Phòng GDĐT phê duyệt bổ sung thêm chỉ tiêu (nếu có đủ điều kiện) nhằm huy động tối đa trẻ em 5 tuổi ra lớp.

- Xét tuyển theo nguyên tắc đúng tuyến; tuyến tuyển sinh phân theo địa bàn xã Vĩnh Thạnh; xét theo thứ tự diện tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

IIIQUI ĐỊNH HỒ SƠ HỌC SINH

Hồ sơ của trẻ vào học mầm non gồm:

- Đơn xin nhập học.

- Sơ yếu lý lịch học sinh.

- Giấy khai sinh hợp lệ (bản sao theo qui định hiện hành);

- Hộ khẩu (phô tô và mang theo hộ khẩu gốc để đối chiếu).

- Phiếu tiêm chủng (phô tô).

IV. SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH

Chỉ tiêu Phòng Giáo dục giao: 70 cháu

 

 

 

Hiện có

Cần tuyển

Số lớp

Nhà trẻ 18-24 tháng

(Từ tháng 9/2018 đến 3/2019)

04 cháu

16 cháu

01

Nhà trẻ (25-36 tháng)

(từ tháng 8/2018 đến 01/2018)

20 cháu

30 cháu

02

 

TỔNG CỘNG:

 

24 cháu

 

46 cháu

 

03

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh nắm rõ kế hoạch, chỉ tiêu, độ tuổi, thời gian tuyển sinh vào Trường Mầm non Vĩnh Thạnh, Thời gian tuyên truyền từ ngày từ ngày 07/7/2020 đến ngày 19/7/2020.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và trình Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố phê duyệt theo quy định.

- Thông báo công khai Kế hoạch tuyển sinh tại bảng tin và cổng thông tin điện tử của trường;

- Thành lập hội đồng tuyển sinh để tiếp nhận trẻ theo đúng tuyến và kế hoạch tuyển sinh được phê duyệt. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm:

+ Thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tuyển sinh đảm bảo khách quan, công bằng. Tổ chức tiếp nhận học sinh đúng theo phân tuyến của Ban chỉ đạo tuyển sinh và kế hoạch được phê duyệt.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh... đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu phải trùng khớp với nhau. Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí nhập học. Trong thời gian tổ chức tuyển sinh hiệu trưởng tuyệt đối không được tổ chức thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường.

+ Kết thúc thời gian tuyển sinh (thực hiện theo kế hoạch), Hội đồng tuyển sinh của nhà trường tiến hành lập hồ sơ tuyển sinh gồm: Kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt, quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường, danh sách trẻ được tuyển.

V. THỜI GIAN TUYỂN SINH

- Từ 01/7/2020 đến  06/7/2020: Hiệu trưởng xây dựng và gửi Kế hoạch tuyển sinh, danh sách Hội đồng tuyển sinh cho Phòng GDĐT phê duyệt.

- Từ 08/7/2020 - 10/7/2020: Phòng GDĐT duyệt kế hoạch tuyển sinh.

- Từ 13/7/2020  đến 19/7/2020: Niêm yết Kế hoạch tuyển sinh của trường tại UBND xã Vĩnh Thạnh và tại trường đồng thời Ban chỉ đạo tuyển sinh xã Vĩnh Thạnh tiến hành phân loại đối tượng tuyển sinh theo tiêu chí và thực hiện các bước công khai theo danh sách.

- Từ 20/7/2020 đến 31/7/2020: Hội đồng tuyển sinh trường tiến hành thu nhận hồ sơ và xét tuyển trong tuyến theo danh sách Ban chỉ đạo tuyển sinh của xã Vĩnh Thạnh đã xét duyệt.

Lưu ý: Đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2020 phụ huynh nào không liên hệ để làm các thủ tục, hồ sơ tuyển sinh thì Hội đồng tuyển sinh không xem xét, phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm liên hệ chỗ học khác cho con).

- Từ ngày 03/8/2020 đến 07/8/2020: Hội đồng tuyển sinh trường được phép thu nhận hồ sơ và xét tuyển các trường hợp ngoại tuyến cho đến khi hết chỉ tiêu, sau đó tập hợp đầy đủ hồ sơ gửi về Phòng GDĐT xem xét, quyết định.

- Từ 10/8/2020 đến 14/8/2020: Niêm yết công khai danh sách số trẻ được vào học tại bảng thông báo của trường và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có).

- Từ 17/8/2020 đến 21/8/2020: Gửi báo cáo nhanh (theo mẫu đính kèm) cho Phòng GDĐT.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của Trường Mầm non Vĩnh Thạnh Thành phố Nha Trang./.

         

 

MN Vĩnh Thạnh